sreda, 23 april, 2014

Ko je Online

Imamo 1 gost na mreži
 

Od 1987. godine bavimo se poslovima zaštite od požara i to pod imenom S.Z.R. "SRBIJA SERVIS", a od 20.03.2004. godine poslujemo kao Preduzeće (sada Društvo) “TROSADOR” d.o.o. sa sedištem u Železniku, ul Milovana Nićiforovića br. 1.

Pored trgovine vatrogasnom opremom i sredstvima, pružamo kompletnu uslugu servisiranja i održavanja navedene opreme i uređaja i to:

TRGOVINA:

 • Vatrogasni aparati
 • Hidrantska oprema (ormarići, ormari, creva, mlaznice, spojke, ventili i dr. ),
 • Lična oprema (zaštitni šlemovi, naočare, antifoni, maske, filteri, rukavice, sigurnosni opasači, pojasevi i dr.),
 • Zaštitna (radna) odeća i obuća,
 • Protivpožarni premazi,
 • Garderobni ormari,
 • Ručne i prenosne baterijske lampe,
 • Protiv - panik svetiljke,
 • Kolica sa crevom za pranje kruga i gašenje požara,
 • "Al" table i PVC nalepnice zabrane, opasnosti, obaveštenja, obaveze,
 • Ormarići Prve pomoći (Tip T-1 i T-2),
 • Ormarići, navlake i nosači (stalci) za PP aparate

USLUGE:

 • Izrada Plana zaštite od požara,
 • Izrada Pravila zaštite od požara,
 • Izrada Programa osnovne obuke zaposlenih iz ZOP-a,
 • Izvršenje obuke i provere zaposlenih (po Čl. 24. ZOP-a),
 • Uslužni Referenet Zaštite od požara i Bezbednosti i zdravlja na zaštite na radu,
 • Servisiranje, ispitivanje i punjenje svih vrsta i tipova vatrogasnih aparata,
 • Merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem Atesta,
 • Ugradnja i kontrola ispravnosti panik - nužnih svetiljki

U saradnji sa ovlašćenim-licenciranim firmama pružamo usluge:

 • Servisiranja i održavanja ručne i automatske dojave požara,
 • Električna merenja i ispitivanja (merenja otpora uzemljenja)
 • Izradu procena rizika radnih mesta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. 

Zahvaljujući stručnom i kvalitetnom kadru za obalvljanje delatnosti posedujemo:

 • Sva Rešenja od MUP-a Republike Srbije, uprave protiv-požarne policije.
 • Rešenja - Uverenja od svih proizvođača vatrogasne opreme na teritoriji Srbije (Vatrosprem, Vatrosprem - Pastor, Pašalić Mladenovac, Todorović Kragujevac, Koltex Sistem i dr.)

Radimo kompletnu normativna akta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

A) Verifikovan “Akt o određivanju lica iz BZR-a”,(SVE firme moraju imati)!

Za firme do 10 zaposlenih, koje se ne bave građevinom i sl.,
Lice MOŽE biti Vlasnik, Preduzetnik, Direktor!

U firmama sa više od 10 zaposlenih, Poslodavac mora imati Ovlašćeno Lice za BZR, sa položenim stručnim isitom iz redova svojih zaposlenih ili ugovorom angažovano preko Agencije i sl., sa VII stepenom, tehničke struke!

B) Verifikovanu „Odluku o pokretanju procene rizika“, (SVE firme moraju imati)!

C) Verifikovan „Plan procene rizika“, (SVE firme moraju imati)!

D) Verifikovan „Program procene rizika“, (SVE firme moraju imati)!

E)  Verifikovan “Pravilnik – Opšti akt o bezbednosti i zdravlju na radu”, (SVE firme sa Sistematizacijom ga moraju imati)! One koje nemaju Sistematizaciju, moraju preko Ugovora o radu da regulišu prava i dužnosti iz oblasti BZR-a.

F) Verifikovan “Programa obuke i osposobljavanja zaposlenih iz oblasti BZR-a”, (SVE firme moraju imati)!

G)  Verifikovan “Akt o proceni rizika”, (SVE firme moraju imati)!

H) Verifikovanu “Evidenciju 14 zakonskih obrazaca”, (SVE firme moraju imati)!

I)  Dokaze o obučenosti i proveri zaposlenih iz oblasti BZR-a, bezbednosti i zdravlja na radu (Popunjene i verifikovane obrasce br. 6 sa popunjenim i verifikovanim Testovima iz BZR-a).

J) Verifikovan “Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova”, (firme sa više od 5 zaposlenih ga moraju imati)!

K)   “Ugovor o angažovanom Licu za vođenje poslova BZR-a“, nudimo uvek minimum 20% niže od konkurencije! Proverite i snizite troškove poslovanja !

Zakonski stručni nalazi, koje izdaju licencne ustanove

L) Obezbeđenje Stručnih nalaza o predhodnom i periodičnom pregledu ispravnosti i primeni mera BZR-a kod elektroinstalacija niskog napona, GERO, ERO, RO-Razvodnih ormana. (Ovaj stručni nalaz morate obezbediti).

M) Obezbeđenje Stručnih nalaza o predhodnom i periodičnom pregledu ispravnosti i primeni mera BZR-a, na opremi za rad.
                                                                                          .
N) Obezbeđenje Stručnih nalaza o periodičnom pregledu radne okoline, mikroklime LETI i ZIMI i to: Temperature, vlage i brzine strujanja vazduha, kao i kvaliteta osvetljenosti. (Inspekcija daje rok pribavljanja, ukoliko nemate…).  
                                   .
O)  Obezbeđenje predhodnih-pre zaposlenja i periodičnih na -12- meseci, lekarskih izveštaja o sposobnosti rada izvršilaca na radnim mestima sa povećanim rizikom.
 

Cene i način plaćanja,  po dogovoru!

Preuzmite tros.pdf